à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Promotion
found 1 - 4 of 4 item(s) page : 1
1.CyberPOS Package #1   07/05/2008
CyberPOS เป็นระบบบริหารการขาย และสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบสมาชิก ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละร้านค้า และจุดขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงานสำหรับร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขาย, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก / ลูกหนี้ รวมถึงระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
2.CyberPOS Package #2   07/05/2008
CyberPOS เป็นระบบบริหารการขาย และสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบสมาชิก ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละร้านค้า และจุดขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงานสำหรับร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขาย, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก / ลูกหนี้ รวมถึงระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมเครื่องสำหรับตรวจนับสต๊อค และรับสินค้า รวมถึงโปรแกรมในการดึงข้อมูลเข้าระบบ
3. GSM OFFLINE   07/05/2008
GSM OFFLINE เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการทำงาน และบริหารข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งสามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสถานีบริการน้ำมันได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขายน้ำมันใสหน้าลาน, ขายส่ง, ขายเชื่อ, ขายน้ำมันเครื่อง, งานบริการต่าง ๆ รวมทั้งระบบบริหารพื้นที่เช่า และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลลูกหนี้ และเจ้าหนี้
4. GSM ONLINE   07/05/2008
GSM ONLINE ถูกออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา, ป้องกันและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับสถานีบริการน้ำมัน โดยมี FCC Console เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตู้จ่ายน้ำมันหน้าลาน โดยลักษณะการแสดงผลจะเป็นลักษณะ Graphic Mode(รูปภาพ) เพื่อการทำงาน และความเข้าใจที่ง่าย และสะดวกของผู้ใช้งาน โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแป้นพิมพ์(Keyboard), เมาส์(Mouse) หรือระบบ จอสัมผัส(Touch Screen) และสามารถขายสินค้าหน้าลาน รวมถึงน้ำมันเครื่องในระบบเดียวกันได้ และรองรับรูปแบบการชำระเงินได้หลากหลาย

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº