à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Promotion Details
1.CyberPOS Package #1

     CyberPOS เป็นระบบบริหารการขาย และสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบสมาชิก ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละร้านค้า และจุดขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงานสำหรับร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขาย, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก / ลูกหนี้ รวมถึงระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบด้วย
1.CyberPOS Package #1
  - POS Software : CyberPOS Software
  - Receipt Printer : EPSON TMU220
  - Barcode Reader : Metrologic MS9540
  - Cash Drawer : Posiflex
2.Computer : IBM ThinkCentre

*** ราคาพิเศษ ***<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº