à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Product Details
Product Name :
1.GCScheduler

Description :
     Golf Club Scheduler เป็นระบบบริหารสนามกอล์ฟ ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสนามได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหาร และสนับสนุนการทำงานสำหรับสนามกอล์ฟ  ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารข้อมูลสนาม, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก, ระบบบริหารการจองเวลา และการออกตั๋ว และระบบบริหารด้านการเงิน

Price :   ฿

Download Product's details ...


<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº