à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Product Details
Product Name :
3.GSM ONLINE

Description :
     GSM ONLINE เป็นระบบควบคุมการทำงานตู้จ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา, ป้องกันและเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับสถานีบริการน้ำมัน อาทิเช่น  การป้องกันการทุจริตทางการเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายการเติมน้ำมันได้แบบรายการต่อรายการ, รองรับการตัดกะอัตโนมัติ, รองรับการดึงยอดน้ำมันในถังใต้ดินอัตโนมัติ, สามารถกำหนดเวลาการเปลี่ยนราคาล่วงหน้าได้, และสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปและอย่างย่อได้ เป็นต้น

Price :   ฿

Download Product's details ...


<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº