à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Product Details
Product Name :
2.GSM OFFLINE

Description :
     GSM OFFLINE เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการทำงาน  และบริหารข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งสามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสถานีบริการน้ำมันได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขายน้ำมันใสหน้าลาน, ขายส่ง,  ขายเชื่อ, ขายน้ำมันเครื่อง, งานบริการต่าง ๆ รวมทั้งระบบบริหารพื้นที่เช่า และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลลูกหนี้ และเจ้าหนี้

Price :   ฿

Download Product's details ...


<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº