à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Product Details
Product Name :
4.CyberPOS

Description :
     CyberPOS เป็นระบบบริหารการขาย และสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบสมาชิก ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละร้านค้า และจุดขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงานสำหรับร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขาย, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก / ลูกหนี้ รวมถึงระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

Price :   ฿

Download Product's details ...


<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº