à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Product Details
Product Name :
Pump Controler

Description :
POSTEC Communication Controller  เป็นอุปกรณ์การติดต่อระหว่างระบบของ POSTEC กับตู้จ่ายน้ำมัน รวมถึงระบบถังน้ำมันใต้ดินอัตโนมัติ เพื่อทำการรับส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่าง POSTEC กับระบบดังกล่าว

Price :   ฿

Download Product's details ...


<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº